12069 - Robots inside the Labyrinth

All about problems in Volume 120. If there is a thread about your problem, please use it. If not, create one with its number in the subject.

Moderator: Board moderators

Post Reply
brianfry713
Guru
Posts: 5947
Joined: Thu Sep 01, 2011 9:09 am
Location: San Jose, CA, USA

12069 - Robots inside the Labyrinth

Post by brianfry713 » Thu Sep 11, 2014 1:29 am

Use this thread to discuss this problem.
Check input and AC output for thousands of problems on uDebug!

shahidul_brur
New poster
Posts: 12
Joined: Sun Sep 20, 2015 12:33 pm

Re: 12069 - Robots inside the Labyrinth

Post by shahidul_brur » Thu Sep 13, 2018 12:24 pm

Getting WA.
Here is my code:

Code: Select all

/*==============================================*\ 
ID:     shahidul_brur

Name:   Md. Shahidul Islam      
Study:   CSE, BRUR         
Address: Rangpur, Bangladesh
        
 mail: shahidul.cse.brur@gmail.com 
 FB : fb.com/shahidul.brur    
 Blog: shahidul-brur.blogspot.com(in Bengali),
    shahidul-brur-en.blogspot.com(in English) 
\*===============================================*/
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef pair<int, int> ii;

const int maxn = 1005;
int dx[] = {0,1,0,-1};
int dy[] = {1,0,-1,0};
struct Rec{
  int x[2], y[2];
}rec[maxn];
struct Query{
  int x[2], y[2];
}qu[maxn];
struct Data{
  int val, index, typ, side;
  bool operator < (const Data &other) const {
    return val < other.val;
  }
};
int mx, my;
int dis[maxn][maxn]; 
bool grid[maxn][maxn];
bool vis[maxn][maxn];
void bfs(int sx, int sy, int ex, int ey){
  for(int i=0;i<=mx+1;i++) 
    for(int j=1;j<=my+1;j++) 
      vis[i][j]=grid[i][j]; // rectangle cell are kept visited
  dis[sx][sy] = 0;
  vis[sx][sy] = 1;
  queue<ii> q;
  q.push(make_pair(sx, sy));
  int tmp = sx-1;
  while(tmp>=0 && !vis[tmp][sy]) dis[tmp][sy]=0, vis[tmp][sy]=1, q.push(make_pair(tmp--, sy));
  tmp=sx+1;
  while(tmp<=mx+1 && !vis[tmp][sy]) dis[tmp][sy]=0, vis[tmp][sy]=1, q.push(make_pair(tmp++, sy));
  tmp=sy-1;
  while(tmp>=0 && !vis[sx][tmp]) dis[sx][tmp]=0, vis[sx][tmp]=1, q.push(make_pair(sx, tmp--));
  tmp=sy+1;
  while(tmp<=my+1 && !vis[sx][tmp]) dis[sx][tmp]=0, vis[sx][tmp]=1, q.push(make_pair(sx, tmp++));
  while(!q.empty()){
    sx=q.front().first;
    sy=q.front().second;
    q.pop();
    
    int tmp = sx-1;
    while(tmp>=0 && !vis[tmp][sy]){
      dis[tmp][sy] = dis[sx][sy]+1;
      vis[tmp][sy] = 1;
      q.push(make_pair(tmp--, sy));
    }
    tmp=sx+1;
    while(tmp<=mx+1 && !vis[tmp][sy]){
      dis[tmp][sy] = dis[sx][sy]+1;
      vis[tmp][sy] = 1;
      q.push(make_pair(tmp++, sy));
    }
    tmp=sy-1;
    while(tmp>=0 && !vis[sx][tmp]){
      dis[sx][tmp] = dis[sx][sy]+1;
      vis[sx][tmp] = 1;
      q.push(make_pair(sx, tmp--));
    }
    tmp=sy+1;
    while(tmp<=my+1 && !vis[sx][tmp]){
      dis[sx][tmp] = dis[sx][sy]+1;
      vis[sx][tmp] = 1;
      q.push(make_pair(sx, tmp++));
    }
  }
  if(vis[ex][ey]==0) 
    printf("Impossible.\n");
  else printf("%d\n", dis[ex][ey]);
}
int main()
{
  //ios_base::sync_with_stdio(0); cin.tie(NULL); cout.tie(NULL);
  //freopen("in.txt", "r", stdin);
  //freopen("out.txt", "w", stdout);
  int t;
  scanf("%d", &t);
  for(int cas=1;cas<=t;cas++){
    int n;
    scanf("%d", &n);
    vector<Data> px, py;
    for(int i=0;i<n;i++) {
      int xl, xr, yd, yu;
      scanf("%d %d %d %d", &xl, &yd, &xr, &yu);
      Data data;
      data.index=i,data.typ=0; // typ=0 means rectangle
      
      data.side = 0, data.val = xl; px.push_back(data); // side=0 means left
      data.side = 1, data.val = xr; px.push_back(data); // side=1 means right
      
      data.side = 0, data.val = yd; py.push_back(data);
      data.side = 1, data.val = yu; py.push_back(data);
    }
    int q;
    scanf("%d", &q);
    for(int i=0;i<q;i++){
      int xl, xr, yd, yu;
      scanf("%d %d %d %d", &xl, &yd, &xr, &yu);
      Data data;
      data.index=i,data.typ=1; // typ=1 means query
      
      data.side = 0, data.val = xl; px.push_back(data);
      data.side = 1, data.val = xr; px.push_back(data);
      
      data.side = 0, data.val = yd; py.push_back(data);
      data.side = 1, data.val = yu; py.push_back(data);
    }
    sort(px.begin(), px.end());
    sort(py.begin(), py.end());
    int s = px.size();
    mx=1,my=1;
    for(int i=0;i<s;i++) {
      if(i>0 && px[i].val==px[i-1].val+1) ++mx;
      if(i>0 && px[i].val>px[i-1].val+1) mx+=2;
      if(px[i].typ==0)
        rec[px[i].index].x[px[i].side] = mx;
      else qu[px[i].index].x[px[i].side] = mx;
      
      if(i>0 && py[i].val==py[i-1].val+1) ++my;
      if(i>0 && py[i].val>py[i-1].val+1) my+=2;
      if(py[i].typ==0)
        rec[py[i].index].y[py[i].side] = my;
      else qu[py[i].index].y[py[i].side] = my;
    }
    for(int i=0;i<=mx+1;i++)
      for(int j=0;j<=my+1;j++)
        grid[i][j]=0;
    for(int i=0;i<n;i++){
//      cout << rec[i].x[0] << " ";
//      cout << rec[i].y[0] << ", ";
//      cout << rec[i].x[1] << " ";
//      cout << rec[i].y[1] << "\n";
      for(int r=rec[i].x[0];r<=rec[i].x[1];r++) 
        for(int c = rec[i].y[0];c<=rec[i].y[1];c++)
          grid[r][c] = 1;
    }
//    for(int i=0;i<=mx+1;i++){
//      for(int j=0;j<=my+1;j++)
//        cout << grid[i][j];
//      cout << "\n";
//    }
    printf("Labyrinth #%d\n", cas);
    for(int i=0;i<q;i++){
//      cout << qu[i].x[0] << " ";
//      cout << qu[i].y[0] << ", ";
//      cout << qu[i].x[1] << " ";
//      cout << qu[i].y[1] << " : ";
      bfs(qu[i].x[0], qu[i].y[0], qu[i].x[1], qu[i].y[1]);
    }
  }
  return 0;
}
Can anyone give me any critical test case?

muazuicom22
New poster
Posts: 25
Joined: Tue Sep 11, 2018 10:32 pm

Post by muazuicom22 » Sat Sep 29, 2018 6:00 pm

CTY TDL CHUYÊN NHẬN LÀM GIẤY TỜ :

Kính gửi Quý khách hàng , Cty TDL chúng tôi

Nhận làm tất cả các loại giấy tờ liên quan đến BĐS , từ dễ đến khó , khu vực Thành Phố HCM Và Bình Dương.
* Vẽ thiết kế xây dựng, xin giấy phép xây dựng.
* Vẽ hiện trạng đo đạc nhà đất, nhà máy, nhà xưởng.
*Dịch vụ thiết kế Phòng cháy, chữa cháy và Thẩm duyệt.
* Dịch vụ xin chuyển mục đích sử dụng đất.
* Dịch vụ hoàn công nhà xưởng, công trình trên đất.
* Dịch vụ tách thửa sổ đỏ, nhà đất, nhà xưởng, nhà máy.
* Dịch vụ xin cấp mới sổ đỏ, sổ hồng hoặc xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
* Dịch vụ xác định lại ranh giới, thực trạng nhà đất, cấp sổ mới.
* Dịch vụ xem xét lại quy hoạch xây dựng.
* Dịch vụ hợp thức hóa nhà đất.
* Dịch vụ sang tên , đăng bạ sang tên chủ quyền, thừa kế di chúc.


Ai có nhu cầu liên hệ 0938.242.835 c.Hong.
Quý khách Lưu lại khi cần . Trân trọng cảm ơn. Uy Tin_ chinh chuan.
Chúc Anh chị một ngày tốt lành

Post Reply

Return to “Volume 120 (12000-12099)”